Cookies og privatlivspolitik

Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde- og leverandøroplysninger for Tambohus Kro

Tambohus Kro | www.tambohus.dk

 

1. Dataansvarlig

Datasyringen på denne hjemmeside styres af: Tambohus Kro, hvilket er et privat begrænset DK-selskab med CVR nr. 29 90 43 24
 
Tambohus Kro
Tambogade 37
7790 Thyholm
kristina@tambohus.dk
 
Tambohus Kro håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Tambohus Kro indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering - køb og salg - af forskellige serviceydelser og produkter
 
Når en gæst/kunde, bestiller én eller flere af Tambohus Kro's serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Tambohus Kro, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Tambohus Kro. 
 
Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Tambohus Kro afgiver til Tambohus Kro i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Tambohus Kro. 
 

2.  Personlige oplysninger - Hvad vi indsamler og hvorfor

Personoplysninger indsamles af Tambohus Kro på følgende vis: 

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne - vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Tambohus Kro serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Tambohus Kro.
 • Fra B2B marked.
 • Gennem browser cookies og web beacons.
 • I forbindelse med brug af Tambohus Kro´s digitale ydelser.
 • Ved deltagelse i Tambohus Kro kunde/loyalitetsprogrammer og ved abonnement på Tambohus Kro’ nyhedsbrev.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via video- og tv-overvågning.
 • Når leverandører indgår aftaler med Tambohus Kro eller afgiver tilbud til Tambohus Kro.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivnin

Videoovervågning der, er opsat ved vores ind-/udgange, ved kassebetjening samt ved særligt værdifuldt inventar, sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

 

Tambohus Kro indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af ophold.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik herunder også brugen af Tambohus Kro apps og/eller andre digitale serviceydelser.
 • Brugen af Tambohus Kro’ kunde/loyalitetsprogrammer.
 • Oplysninger fra Tambohus Kro’ kundeundersøgelser.
 • Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer
 • Oplysninger fra Tambohus Kro’ sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Tambohus Kro.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Tambohus Kro’ yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Tambohus Kro’ betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.


Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Tambohus Kro dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Tambohus Kro modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Tambohus Kro i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Tambohus Kro har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.


Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Tambohus Kro’s vilkår og betingelser samt Tambohus Kro´s persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

2.1. Betaling med betalingskort

Tambohus Kro anvender DIBS www.dibs.dk (Nets),til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort.  DIBS og Tambohus Kro er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Tambohus Kro de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 

2.2 Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysninger

Tambohus Kro indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Tambohus Kro indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Tambohus Kro serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om samt salg af produkter og ydelser
 • Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Tambohus Kro’ serviceydelser.
 • Tilpasning af Tambohus Kro markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
 • Tilpasning af Tambohus Kro’ samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Tambohus Kro, herunder eventuel deltagelse i Tambohus Kro’ kunde/loyalitetsprogram.
   

Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

 

3. Det juridiske grundlag for behandlingen

Tambohus Kro vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Tambohus Kro, som en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.


Yderligere vil Tambohus Kro behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Tambohus Kro’ behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Tambohus Kro forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.


En sådan legitim interesse kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Tambohus Kro og kvaliteten af Tambohus Kro’ serviceydelser og produkter.


Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Tambohus Kro oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Tambohus Kro alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, helbred etc.


I nogle situationer modtager Tambohus Kro personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Tambohus Kro’ vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.


Tambohus Kro er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 2.2, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højst to år. 

 

4. Den registreredes rettigheder

 

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Tambohus Kro behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Tambohus Kro har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Tambohus Kro har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Tambohus Kro ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Tambohus Kro ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.
   

Hvis nogle af de oplysninger, som Tambohus Kro har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Tambohus Kro. Dette gælder ikke for oplysninger, som Tambohus Kro er lovmæssigt forpligtede til at gemme, jf. afsnit ovenfor.

 

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.


Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Tambohus Kro om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Tambohus Kro er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.


Den registrerede kan også kontakte Tambohus Kro, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Tambohus Kro. 

 

Skriftlig anmodning sendes til Tambohus Kro, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

 

Tambohus Kro vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.


Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Tambohus Kro vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Tambohus Kro vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Tambohus Kro tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.


 

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Tambohus Kro beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Kun de personer/ansatte hos Tambohus Kro, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang hertil.Tambohus Kro kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.


Tambohus Kro tager løbende backup de registrerede personoplysninger.I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Tambohus Kro underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

 

Tambohus Kro sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.


Tambohus Kro benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.Tambohus Kro indgår løbende databehandleraftaler med alle Tambohus Kro’ leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.


For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov deler Tambohus Kro udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc. Dette sker enten ved overbooking på hotellerne eller f.eks. på gæstens anmodning om booking af en restaurant.


Tambohus Kro deler og videregiver endvidere de registreredes personoplysninger internt i koncernen, herunder til søstervirksomheder. Formålet med denne deling er, at kunne give gæsten/kunden den bedste betjening og service, uanset hvilket hotel eller hvilken afdeling i Tambohus Kro koncernen gæsten/kunden benytter sig af.


Tambohus Kro er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed. Tambohus Kro sletter dine personoplysninger, når Tambohus Kro’ lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg.

 

5. Cookies

Ved at benytte denne hjemmeside, så accepterer du vores cookiepolitik.

 

Denne hjemmeside bruger, som mange andre, cookies. Cookies sørger for, at vi kan levere en bedre brugeroplevelse i hjemmesidens funktioner. Mange funktioner på hjemmesiden afhænger af brug og lagring af cookies, og du kan derfor ikke forvente at hjemmesiden fungerer efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies.

 

Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke-personlige oplysninger. I den udstrækning, at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lovgivningen, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.

 

Tilsvarende behandler vi de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i forbindelse med denne privatlivspolitik, i det omfang ikke-personlige oplysninger kombineres med personlige oplysninger.

 

Cookies er en lille tekstfil der lagres på din computer, når du surfer rundt på nettet. Tekstfilen/cookien bruges eks. til at registrere din adfærd og genkendelse ved at tilbagevendende besøg på et website. Oplysningerne som cookies registrerer, bruges oftest til statistik eller til forbedring af din oplevelse af websitet. Du kan dog være ganske rolig, en cookie kan ikke indeholde en virus, og er derfor ikke farlig for din computer. 

 

5.1 Denne hjemmeside benytter følgende cookies:

Funktionalitet

Hjemmesideindstillinger

PHPSESSID - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at huske brugerens session.

 

Zopim  

cfduid - 1 år

Bruges af indholdsnetværket, Cloudflare, for at kunne gennemskue betroet webtrafik.

 

Statistik
Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_gid - Slettes når browseren lukkes

Denne cookie bruges til at spore, hvor lang tid den besøgende bruger på hjemmesiden.

_gat - Slettes når browseren lukkes

Bruges til at reducere mængden af forespørgsler til Google

 

Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-# - Slettes når browseren lukkes

Bruges af Google Tag Manager til at kontrollere opstarten af Google Analytics-koden. # = ID fra Google Analytics.

 

Marketing
Facebook

datr, lu, c_user, xs, p, presence, act, sub, sb - Facebook-cookies oprettes, når du har været på Facebook og besøger vores hjemmeside. Dette gør det muligt for Facebook at tilpasse mulige annoncer eller indlæg baseret på din browseradfærd. Alle cookies foruden datr (2 år), lu (2 år) udløber efter sessionafslutning.

fr - 118 dage

Denne cookie bliver brugt til at målrette annoncer på Facebook.
 

 
Mailchimp
MC_USER_INFO, _zlcmid, mcid, mp_#_mixpanel, optimizelyEndUserId - Udløbsdato varierer for disse, sker ved endt session eller op til 2 år efter.
# = ID fra MailChimp.  
Disse cookies bruges til at tilmelde sig nyhedsbrevet, smat spore om formular er set eller er afvist/tilmeldt. Enkelte cookies sporer også, hvorledes disse formularer bruges over internettet og sender disse data anonymt til Mailchimps servere. 
 
 
TripAdvisor
TAUnique, TATravelInfo, CM, TASession, TACds, ServerPool, MC_user_info, PMC, SRT, TAUD, TASSK, TART - Udløbsdato varierer for disse, sker ved endt session eller op til 10år efter.

De fleste af disse cookies sættes kun, hvis du er logget ind på din TripAdvisor konto. Disse cookies anvendes af TripAdvisor til at registrere brugen af disse widgets ved at måle trafik og koble det sammen med din TripAdvisor konto hvis du er logget ind. Derved kan trafikmåling bl.a. anvendes til personalisering af din oplevelse på TripAdvisors website og deres eventuelle samarbejdspartnere.

 
Google

NID - 6 måneder

Denne cookie gemmer et unikt id så google kan huske ens præferencer og anden information, så som sprog, hvor mange søge resultater man ønsker pr side, eller om man vil have Googles SafeSearch filter slået til

 

Zopim  

cfduid - 1 år

Bruges af indholdsnetværket, Cloudflare, for at kunne gennemskue betroet webtrafik.

5.2 Kan jeg slette cookies?

Du kan til enhver tid slette cookies du har liggende på din computer.  Herunder finder du vejledninger til, hvordan du sletter cookies i de forskellige browsere:

 

 

6. Klage

Klage over Tambohus Kro behandlingen af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 3319 3200 - email dt@datatilsynet.dk.

 

7. Opdatering

Dette dokument vil løbende blive opdateret

Vil du vide mere?

Har du kommentarer eller spørgsmål angående vores anvendelse af cookies, er du velkommen til at kontakte os på  9787 5300 eller sende en mail til: tambohus@tambohus.dk

 

Julekalender

Ved deltagelse i julekalenderkonkurrencen oplyser du følgende personlige oplysninger: Navn og E-mail adresse. Disse informationer bliver brugt til at kontakte dig, hvis du vinder en af konkurrencerne. 

Ved deltagelse i julekalenderen tilmelder du dig automatisk vores nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig igen.